ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award ในประเภทธุรกิจบริการยอดเยี่ยม

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับรางวัล Prime Minister’s Export Award ในประเภทธุรกิจบริการยอดเยี่ยม

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับ Prime Minister’s Export Award

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับ Prime Minister’s Export Awardในประเภทธุรกิจบริการยอดเยี่ยม ธุรกิจบริการรักษาพยาบาล (Best Service Enterprise Award Health & Wellness) ซึ่งเป็นบริษัททันตกรรมแห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้รางวัลผู้ส่งออกสินค้า และบริการดีเด่น (Prime Minister’s Export Award หรือ PM Export Award 2015) ถือเป็นรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบให้แก่ผู้ส่งออก เพื่อแสดงถึงภาพลักษณ์ของคุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก จึงได้กำหนดให้มีพิธีประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการมอบรางวัล